skip to main content

ELAC

ELAC (English-Learner Advisory Committee) is a committee composed of parents, staff, and community members specifically designed to advise school officials on the English Learner Program services. ELAC advises the Principal and School Community on programs and services for English Learners (ELs).
 
During ELAC meetings, we discuss the English Language program and goals. Parents will learn common core standards, curriculum, district, state, and federal laws. In addition, each meeting covers topics designed to provide your family with the tools to help your teen be college and career ready. The ELAC committee is crucial because ELAC makes direct recommendations to the Single Plan for Student Achievement.  ELAC is open to all parents. We meet monthly in the evening. 
 
Meetings are held in the Student Union, Big Basin Conference Room, 5:30-6:30pm. The meetings for 2024-25 are as follows:
 • 8/20/24
 • 9/17/24
 • 10/15/24
 • 11/19/24
 • 1/21/25
 • 2/25/25
 • 3/18/25
 • 4/29/25
 • 5/20/25
ELAC (Comité Asesor para Estudiantes de Inglés) es un comité compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad diseñado específicamente para asesorar a los funcionarios escolares sobre los servicios del Programa para Estudiantes de Inglés. ELAC asesora al director y a la comunidad escolar sobre programas y servicios para estudiantes de inglés (EL).

Durante las reuniones de ELAC, discutimos el programa y los objetivos del idioma inglés. Los padres aprenderán los estándares básicos comunes, el plan de estudios y las leyes federales, estatales y del distrito. Además, cada reunión cubre temas diseñados para brindarle a su familia las herramientas para ayudar a su hijo adolescente a estar preparado para la universidad y una carrera. El comité ELAC es crucial porque ELAC hace recomendaciones directas al Plan Único para el Rendimiento Estudiantil. ELAC está abierto a todos los padres. Nos reunimos mensualmente por la noche.

Las reuniones se llevan a cabo en la Unión de Estudiantes, Sala de Conferencias Big Basin, de 5:30 a 6:30 p.m. Las reuniones para 2024-25 son las siguientes:
 • 8/20/24
 • 9/17/24
 • 10/15/24
 • 11/19/24
 • 1/21/25
 • 2/25/25
 • 3/18/25
 • 4/29/25
 • 5/20/25
ELAC (Ủy ban Cố vấn Người học Tiếng Anh) là một ủy ban bao gồm phụ huynh, nhân viên và thành viên cộng đồng được thiết kế đặc biệt để tư vấn cho các quan chức nhà trường về các dịch vụ của Chương trình Người học Tiếng Anh. ELAC tư vấn cho Hiệu trưởng và Cộng đồng Nhà trường về các chương trình và dịch vụ dành cho Người học Tiếng Anh (EL).

Trong các cuộc họp ELAC, chúng tôi thảo luận về chương trình và mục tiêu Tiếng Anh. Phụ huynh sẽ học các tiêu chuẩn cốt lõi chung, chương trình giảng dạy, luật của quận, tiểu bang và liên bang. Ngoài ra, mỗi cuộc họp bao gồm các chủ đề được thiết kế nhằm cung cấp cho gia đình bạn những công cụ giúp con bạn sẵn sàng vào đại học và đi làm. Ủy ban ELAC rất quan trọng vì ELAC đưa ra các đề xuất trực tiếp cho Kế hoạch Duy nhất về Thành tích Học sinh. ELAC dành cho tất cả phụ huynh. Chúng tôi gặp nhau hàng tháng vào buổi tối.

Các cuộc họp được tổ chức tại Hội Sinh viên, Phòng Hội nghị Big Basin, 5:30-6:30 chiều. Các cuộc họp cho năm 2024-25 như sau:
 • 8/20/24
 • 9/17/24
 • 10/15/24
 • 11/19/24
 • 1/21/25
 • 2/25/25
 • 3/18/25
 • 4/29/25
 • 5/20/25