Bell Schedules

Regular Bell Schedule

Period 0: 7:00 a.m. – 7:54 a.m.

Period 1: 8:00 a.m. – 8:57 a.m.

Period 2: 9:03 a.m. – 10:00 a.m.

  Brunch: 10:00 a.m.-10:15 a.m.

Period 3: 10:21 a.m. – 11:21 a.m.

Period 4: 11:27 a.m. – 12:24 p.m.

  Lunch: 12:24-12:54 p.m.

Period 5: 1:00 p.m. – 1:57 p.m.

Period 6: 2:03 p.m. – 3:00 p.m.

Collaboration Bell Schedule

Period 0: 7:00 - 7:54 a.m.

Period 1: 8:00 - 8:50 a.m.

Period 2: 8:56 - 9:46 a.m.

  Brunch: 9:46 - 10:01 a.m.

Period 3: 10:07 - 10:57 a.m.

Period 4
: 11:03 - 11:53 a.m.

  Lunch: 11:53 - 12:23 p.m.

Period 5: 12:29 - 1:19 p.m.

Period 6: 1:25 - 2:15 p.m.

Teacher Collaboration: 2:25 - 3:15 p.m.

In-Service Bell Schedule

Period 0: 7:14 - 7:54 a.m.

Period 1: 8:00 - 8:40 a.m.

Period 2: 8:46 - 9:26 a.m.

Period 3: 9:32 - 10:12 a.m.

   Lunch: 10:12 - 10:42 a.m.

Period 4: 10:48 - 11:28 a.m.

Period 5: 11:34 - 12:14 p.m.

Period 6: 12:20 - 1:00 p.m.

Teacher In-Service: 1:15 - 3:15 p.m.

Final Exam Bell Schedule

DAY 1

Period 0: 7:00 - 7:55 a.m.

Period 1: 8:00 - 10:05 a.m.

  Brunch: 10:05 - 10:20 a.m.

Period 2: 10:26 - 12:31 p.m.


DAY 2

Period 0: 7:00 - 7:55 p.m.

Period 3: 8:00 - 10:05 a.m.

  Brunch:  10:05 - 10:20 a.m.

Period 4: 10:26 - 12:31 p.m.


DAY 3

Period 0: 7:00 - 7:55 a.m.

Period 5: 8:00 - 10:05 a.m.

  Brunch: 10:05 - 10:20 a.m.

Period 6: 10:26 - 12:31 p.m.