skip to main content

Parents

Family Engagement Workshop Series
Top of Page

 
Families of Andrew P. Hill High School,
We are very excited to invite you to the next event for our next Family Engagement Webinar Series on Wednesday, March 24, 2021 from 6pm-7pm.This month's webinar will be presented by one of our community partners, Bill Wilson Center, on the topic of "Managing Stress and Building Resilience during a Pandemic Crisis" 
 
Join us and get more information on services they can provide for you and your family (free therapy for youth, families and health care workers; parent and child interaction programs, child abuse threatment program, grief support for the entire family). The webinar will be via zoom (no camera needed).
 
Click HERE to register and HERE for a flyer with more information. Those who attend will have a chance to enter a raffle. Interpretation in Spanish,  English and Vietnamese will be provided. Don’t miss out! If you need assistance filling out this form please notify your Parent-Community Involvement Specialist, Ms. Rita Luna (408) 347-4294 or Ms. Linh To (408) 347-4174. We will help you.
 
Families de Andrew P. Hill High School, 
Estamos muy contentos de invitarlo al próximo evento de nuestra próxima serie de seminarios web sobre participación familiar el miércoles 24 de marzo de 2021 de 6 p.m. a 7 p.m. El seminario web de este mes será presentado por uno de nuestros socios comunitarios, Bill Wilson Center, sobre el tema de "Manejo del estrés y fomento de la resiliencia durante una crisis pandémica"
 
Únase a nosotros y obtenga más información sobre los servicios que pueden brindarle a usted y su familia (terapia gratuita para jóvenes, familias y trabajadores de la salud; programas de interacción entre padres e hijos, programa de tratamiento de abuso infantil, apoyo en caso de duelo para toda la familia). El seminario web se realizará por zoom (no se necesita cámara).
 
Haga clic AQUÍ para registrarse y AQUÍ para obtener un folleto con más información. Quienes asistan tendrán la oportunidad de participar en un sorteo. Se proporcionará interpretación en español, inglés y vietnamita. ¡No te lo pierdas!  Si necesita ayuda para completar este formulario, notifique a su Especialista en Participación de Padres y la Comunidad, Ms. Rita Luna (408) 347-4294 or Ms. Linh To (408) 347-4174. Te ayudaremos.
 
Gia đình của trường học Andrew P. Hill High School
Chúng tôi rất vui mừng được mời quý vị tham gia sự kiện tiếp theo cho Chuỗi hội thảo trên web của chúng tôi vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Hội thảo trên web của tháng này sẽ được trình bày bởi một trong những đối tác cộng đồng của chúng tôi, Trung tâm Bill Wilson, về chủ đề "Theo dõi và quản lý căng thẳng và xây dựng khả năng phục hồi trong cuộc khủng hoảng đại dịch" 
 
Hãy tham gia với chúng tôi và nhận thêm thông tin về các dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho quý vị và gia đình (miễn phí trị liệu cho thanh thiếu niên, gia đình và nhân viên chăm sóc sức khỏe; chương trình tương tác giữa cha mẹ và con cái, chương trình điều trị lạm dụng trẻ em, hỗ trợ cho cả gia đình mất người thân). Hội thảo trên web mạng (không cần máy thu hình).
 
Click HERE to registerHERE for a flyer biết thêm thông tin. Những người tham dự sẽ có cơ hội tham gia xổ số. Thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được cung cấp. xin đừng bỏ lỡ! Nếu quý vị cần hỗ trợ khi điền vào bả khảo sát này, vui lòng thông báo cho nhân viên liên lạc cộng đồng dành cho phụ huynh, Ms. Rita Luna (408) 347-4294 or Ms. Linh To (408) 347-4174. Chúng tôi sẽ giúp quý vị.